KRAJOWE TOWARZYSTWO LOTNICZE AOPA POLAND to stowarzyszenie istniejące w Polsce od 1996 roku, zrzesza pilotów oraz właścicieli prywatnych samolotów i helikopterów. KTL AOPA POLAND jest 41 krajowym członkiem IAOPA – International Aircraft Owners and Pilots Association, największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej ponad 400.000 pilotów i właścicieli statków powietrznych w 61 krajach świata.

IAOPA jest jedyną organizacją lotniczą posiadającą swoich przedstawicieli w: ICAO, JAA – Europejskich Władzach Lotnictwa Cywilnego, EUROCONTROL – Europejskiej Organizacji Nadzoru Przestrzeni Powietrznej oraz Komisji Europejskiej.

Celami KTL AOPA POLAND zapisanymi w statucie są:

  • podnoszenie bezpieczeństwa latania, sprawności technicznej i ekonomicznej lotnictwa ogólnego;
  • reprezentowanie lotnictwa ogólnego na forum parlamentarnym, rządowym i administracyjnym w kraju i zagranicą;
  • informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z rozwoju lotnictwa ogólnego;
  • ochrona istniejących lotnisk i lądowisk, promowanie działalności lotniczej na byłych lotniskach wojskowych;
  • eliminowanie nieuzasadnionych, szkodliwych dla lotnictwa przepisów, opłat i podatków oraz ograniczeń w dostępie do przestrzeni powietrznej i lotnisk;
  • organizowanie szkoleń i doradztwa dla członków stowarzyszenia oraz zapewnienie im ochrony prawnej;
  • pogłębianie przyjaznych stosunków międzynarodowych, wymiana doświadczeń z zagranicznymi aeroklubami, organizacjami lotniczymi i pilotami;
  • organizowanie zawodów i imprez lotniczych w kraju i za granicą oraz udział w nich członków stowarzyszenia.

CO TO JEST LOTNICTWO OGÓLNE – GENERAL AVIATION ?

Gdy mowa jest o “lotnictwie ogólnym” – z angielskiego “General Aviation” (GA) większość społeczeństwa kojarzy to pojęcie z małym, jednosilnikowym samolotem, bazującym na niewielkim podmiejskim, trawiastym lotnisku. Ten obraz jest w zasadzie prawidłowy, ale jedynie w odniesieniu do około jednej czwartej małych samolotów, z których składa się lotnictwo ogólne. Pozostałe trzy czwarte z ogólnej liczby ponad 40 milionów godzin wylatanych rocznie na świecie przez samoloty lotnictwa ogólnego i wykonujących prace powietrzne to między innymi: loty szkolne i instruktażowe; loty, w których realizowane są podróże służbowe; loty przy pracach agrolotniczych. Również wszystkie loty lotniczego pogotowia ratunkowego, podniebnych strażaków, policji, służb celnych i patrole służb granicznych – to loty lotnictwa ogólnego.

W rzeczywistości operacje lotnictwa ogólnego są tak zróżnicowane, że ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, która jest jedną z agend ONZ) definiuje je jako wszystkie te, które nie są komercyjnym transportem liniowym, pasażerskim lub towarowym. W tym znaczeniu nawet fabryczny demonstracyjny Airbus, czy tak modny ostatnio BBJ – Boeing Business Jet 737 – latająca salonka dla VIP-ów – dla potrzeb dużych firm czy rządów, są samolotami lotnictwa ogólnego. Nie mieszczą się w tej kategorii oczywiście wojskowe statki powietrzne.

Z lotnictwem ogólnym nierozerwalnie połączone jest lotnictwo przy pracach powietrznych (AW – Aerial Works), dla wykonywania wyspecjalizowanych usług w takich dziedzinach jak: rolnictwo, budownictwo, fotografia lotnicza, obserwacje z powietrza linii energetycznych, rurociągów i gazociągów, patrolowanie, akcje poszukiwawcze i ratownicze.

Liczby dotyczące światowego lotnictwa ogólnego i prac powietrznych są rzeczywiście imponujące. Składa się na nie w przybliżeniu 350.000 statków powietrznych. Około 700.000 pilotów bierze udział w operacjach tego lotnictwa na całym świecie. Dla porównania mniej więcej 60.000 samolotów i 400.000 pilotów pracuje w komercyjnym transporcie lotniczym, wliczając w to przewozy cargo i chartery.

Należy spytać, gdzie Polska plasuje się w tych liczbach. Niestety, jak w większości krajów byłego obozu socjalistycznego, gdzie nie było prywatnych samolotów, jeszcze jesteśmy na szarym końcu.

Oto liczby na potwierdzenie tej tezy: W USA latających samolotów lotnictwa ogólnego jest 206.500, w Niemczech 10.900, w Szwajcarii 3.400, w Austrii 1.300 a w Polsce 720 i w Czechach 706.

Jeden samolot przypada w USA na 1.423 mieszkańców, w Szwajcarii na 3.705, w Niemczech na 10.430, w Austrii na 11.002, a w Polsce na około 55.000 mieszkańców! W naszej części Europy znacznie, prawie czterokrotnie wyprzedzają nas Czesi z 15.000 mieszkańców na 1 samolot (Źródło: AEROKURIER 3/2001 i Raport IAOPA 2001 r.).

Znaczenie lotnictwa ogólnego staje się jeszcze większe, jeśli uświadomimy sobie, że każdy pilot linii lotniczych i wojskowy musi zaczynać swą drogę do doskonałości zawodowej w kabinie małego samolotu tegoż lotnictwa ogólnego. Co więcej, tak istotne usługi świadczone społeczeństwu przy pomocy samolotów i śmigłowców: w policji, lotniczym pogotowiu ratunkowym, w czasie poszukiwań i operacji ratunkowych, patrolowanie i walka z pożarami lasów powodują, że nasze życie staje się bardziej bezpieczne.

Zdjęcia i pomiary z powietrza, prace agrolotnicze, patrolowanie rurociągów i linii energetycznych mają istotne znaczenie dla wielu sektorów gospodarki narodowej. Dla wielu odosobnionych, oddalonych od metropolii obszarów na świecie normalne życie i kontakt z cywilizowanym światem nie byłoby możliwe bez istnienia lotnictwa ogólnego. Operacje lotnictwa ogólnego tworzą w wielu krajach setki tysięcy miejsc pracy i generują korzyści liczone w dziesiątkach miliardów dolarów dla krajów, w których są prowadzone. W niektórych krajach bez tych operacji nie byłoby możliwe szybkie dotarcie do wielu oddalonych miejsc i rozwój gospodarczy wielu regionów. Dlatego też potrzeby i postulaty lotnictwa ogólnego powinny być poważnie brane pod uwagę jako lokomotywy rozwoju gospodarczego na szczeblu poszczególnych krajów jak i w skali ogólnoświatowej.

EWOLUCJA

Lotnictwo ogólne odbyło długą drogę od czasu wehikułu braci Wright, pierwszego samolotu z tej kategorii. Od czasu delikatnych konstrukcji znanych ze starych filmów i fotografii samoloty lotnictwa ogólnego bardzo się rozwinęły w przeciągu ostatniego wieku.

Podczas gdy lotnictwo po pierwszej wojnie światowej ograniczało się z początku do zapierających dech pokazów wykonywanych przez zapaleńców amatorów, okres po II wojnie światowej charakteryzuje się ustanowieniem lotnictwa ogólnego jako pełnoprawnego środka transportu. Postęp techniczny utorował drogę dla bezpiecznego i godnego zaufania małego statku powietrznego oraz stworzył zainteresowanie nim całego pokolenia młodych kobiet i mężczyzn, którzy nauczyli się latać w wojsku i wykorzystywali początkowo umiejętność latania zdobytą podczas drugiej wojny światowej.

Koniec lat czterdziestych i lata pięćdziesiąte to bardzo szybki rozwój lotnictwa ogólnego na całym świecie, a szczególnie w USA, Kanadzie, Australii i Europie Zachodniej.

Dobra koniunktura gospodarcza w dekadach powojennych pozwoliła pokoleniom entuzjastów lotnictwa szukać swego szczęścia na niebie. W wielu krajach rozwinęła się produkcja jednosilnikowych samolotów, aby sprostać zapotrzebowaniu nowego pokolenia lotników. Powstawały lotniska i szkoły pilotażu starające się zaspokoić wzrastający popyt na usługi lotnicze.

Postęp, który dokonał się w latach 60-tych i 70-tych XX wieku pozwolił lotnictwu ogólnemu stać się użyteczną formą transportu wykorzystywaną przy każdej pogodzie. Rozwój dostępnych dla każdego środków radiokomunikacji i radionawigacji, a w ostatnim dziesięcioleciu GPS-u (nawigacji w oparciu o sygnały z satelitów) wraz z postępem w dziedzinie kontroli ruchu powietrznego spowodował gwałtowny przyrost liczby firm tworzonych dla i w oparciu o operacje lekkich statków powietrznych. Samoloty lotnictwa ogólnego uzyskały realne możliwości konkurencji z liniami lotniczymi na krótkich i średnich dystansach – dystansach do 800 kilometrów.

Końcowe dekady dwudziestego wieku to konsolidacja i wzmocnienie pozycji lotnictwa ogólnego uzyskanej na całym świecie. Coraz więcej pilotów uzyskiwało uprawnienia do latania na przyrządach, co pozwalało na korzystanie z tego środka transportu w prawie każdych warunkach pogodowych, a szkoły pilotażu musiały się dostosować do bardziej skomplikowanych wymagań w zakresie szkolenia lotniczego.

Lotnictwo ogólne uzyskało status wygodnego środka przemieszczania się w stosunku do podróży liniami lotniczymi, trapionymi coraz bardziej opóźnieniami (w pierwszej połowie zeszłego roku 32% lotów pasażerskich rozpoczynających się z 14 największych lotnisk we Francji miało opóźnienie większe niż 15 minut w stosunku do rozkładu), odwoływaniem lotów i niekiedy kiepską obsługą. Po ostatnich zamachach terrorystycznych w USA, okazało się również, że podróżowanie mniejszymi samolotami lotnictwa ogólnego jest o wiele bardziej bezpieczne niż samolotami linii lotniczych.

Kraje większe obszarowo i kraje bardziej rozwinięte ekonomicznie były bardziej skłonne dostrzegać korzyści wynikające z rozwoju lotnictwa ogólnego, ze względu na łatwość dostępu regionów odległych, lub rzadziej zaludnionych przez małe samoloty. Według opublikowanych danych roczny przychód lotnictwa ogólnego tylko w USA to ponad 65 miliardów dolarów!

Jednak nawet mniejsze, bardziej rozwinięte kraje także odnoszą korzyści gospodarcze i społeczne z większej elastyczności i sprawności działania lotnictwa ogólnego. Jest ono wspaniałym pracodawcą. Według wyliczeń niemieckich jeden mały samolot w rejestrze statków powietrznych daje zatrudnienie około 10, a śmigłowiec, co najmniej 15 osobom! Wszystkie kraje, również Polska, mimo czasami głośnych głosów malkontentów i niektórych polityków, korzystają z dobrodziejstw “małego” lotnictwa ogólnego.