(ze zmianami zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków 19 marca 2005)


§ 1. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą “KRAJOWE TOWARZYSTWO LOTNICZE – AOPA POLAND”. Można używać nazwy “KTL – AOPA POLAND”.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku “Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 6. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Właścicieli Samolotów i Pilotów – International Council of Aircraft Owners and Pilots Associatons (IAOPA) i może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji na warunkach określonych w statutach tych organizacji.

§ 2. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie lotnictwa ogólnego na forum parlamentarnym, rządowym i administracyjnym w kraju i zagranicą, a także podnoszenie bezpieczeństwa latania oraz sprawności technicznej i ekonomicznej lotnictwa ogólnego.
 2. Cele wymienione w punkcie 1. Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:
  1. współpracę z władzami lotnictwa cywilnego w interesie lotnictwa ogólnego;
  2. organizowanie szkoleń i doradztwa dla członków;
  3. organizowanie zawodów i imprez lotniczych w kraju i za granicą oraz udział w nich członków Stowarzyszenia;
  4. pogłębianie przyjaznych stosunków międzynarodowych, utrzymywanie kontaktów oraz wymiany doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi aeroklubami i organizacjami lotniczymi;
  5. informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z rozwoju lotnictwa ogólnego;
  6. podejmowanie innych działań niezbędnych dla rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

§ 3. CZŁONKOSTWO

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków honorowych;
  • członków rzeczywistych;
  • członków wspierających.
 3. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów może nadać tytuł Członka Honorowego osobie, która szczególnie zasłużyła się w działalności związanej z lotnictwem lub też za szczególny wkład w działalność Stowarzyszenia.
 4. Członkiem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna, która:
  1. wniesie do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację;
  2. jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem innego tytułu upoważniającego do użytkowania statku powietrznego o napędzie silnikowym zarejestrowanego w polskim lub zagranicznym rejestrze statków powietrznych, lub posiada licencję pilota, albo też jest uczniem pilotem i odbyła już pierwszy, samodzielny lot;
  3. zostanie przyjęta w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji 2-ch członków rzeczywistych.
 5. Małoletni mogą należeć do Stowarzyszenia i być członkami rzeczywistymi, jeżeli spełniają warunki określone w § 3 p. 4, a nadto złożą pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego. Członkostwo małoletnich jest ograniczone warunkami z art. 3 ust. 2 i 3 “Prawa o stowarzyszeniach”.
 6. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 7. Nowo przyjęci członkowie rzeczywiści i wspierający uiszczają składkę za pierwszych dwanaście miesięcy z góry.
 8. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w następujących przypadkach:
  1. rezygnacji członka;
  2. skreślenia z listy członków dokonanego na podstawie uchwały Zarządu zatwierdzonej przez Radę Stowarzyszenia, uzasadnionej naruszeniem Statutu Stowarzyszenia;
  3. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – w przypadku jej ustania;
  4. niepłacenia składek przez 6 kolejnych miesięcy – na podstawie uchwały Zarządu.
 9. Członek skreślony z listy członków Stowarzyszenia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  • inicjowania działań służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
  • uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
 2. Obowiązkiem członków stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów oraz regularne płacenie składek członkowskich.
 3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom rzeczywistym.

§ 5. ORGANY STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów,
  • Rada Stowarzyszenia,
  • Zarząd Stowarzyszenia,
  • Zebranie Grup Członkowskich.
 2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów.
 3. Rada Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 4. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie w stosunkach z osobami trzecimi.

§ 6. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 1. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.
 2. Walne Zebranie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rzeczywistych lub Delegatów. W uzasadnionych sytuacjach Członek Stowarzyszenia może brać udział w obradach przez osobę posiadającą jego pisemne, ręcznie podpisane pełnomocnictwo.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej lub Rady Stowarzyszenia, lub na wniosek jednej trzeciej członków rzeczywistych Stowarzyszenia, nie później niż w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia takiej inicjatywy lub wniosku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie Radę Stowarzyszenia, oraz wszystkich członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i członków Rady Stowarzyszenia;
  2. ustalanie planów i kierunków działania Stowarzyszenia;
  3. ocena działalności Stowarzyszenia, Zarządu i Rady Stowarzyszenia;
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Stowarzyszenia;
  5. zmiana Statutu;
  6. ustalanie budżetu Stowarzyszenia, oraz wysokości składek członkowskich;
  7. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
  8. wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie środków trwałych Stowarzyszenia;
  9. likwidacja Stowarzyszenia;
  10. rozpatrywanie sprawy, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszania.
 6. Uchwały walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rzeczywistych, z zastrzeżeniem punktu 7, z tym, że w sprawach wymienionych poniżej, uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów:
  • nadawanie i pozbywanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia;
  • odwoływanie członka Zarządu lub członka Rady Stowarzyszenia w trakcie kadencji;
  • zmiana Statutu Stowarzyszenia;
  • likwidacja Stowarzyszenia.
 7. Członek rzeczywisty nieobecny na Walnym Zebraniu, prawidłowo powiadomiony o terminie, przedmiocie i projektach uchwał proponowanych do głosowania może wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem tych uchwał na piśmie własnoręcznie podpisanym, dostarczonym do czasu podejmowania uchwały. Glos oddany na uchwałę w taki sposób uznaje się jako głos osoby obecnej w czasie głosowania.
 8. W wyjątkowych sytuacjach uchwały Walnego Zebrania, z wyjątkiem spraw wymienionych w punkcie 6, mogą być podjęte w trybie obiegowym. Uchwały w tej procedurze uważa się za podjęte, jeśli uzyskają większość głosów “za” ogólnej liczby członków rzeczywistych.

§ 7. ZEBRANIE DELEGATÓW

 1. Zebranie Delegatów jest najwyższym organem stowarzyszenia, zastępującym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) Walne Zgromadzenie Członków, w przypadku gdy liczba członków przekroczy 100. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się gdy liczba członków przekroczy 100 dokona podziału na grupy członkowskie, które wyłonią delegatów.
 2. Delegaci są wybierani na okres dwóch lat w liczbie 40 spośród członków stowarzyszenia przez Zebrania Grup Członkowskich, a w przypadku wygaśnięcia mandatu w trybie określonym w § 7 pkt. 3 w wyborach uzupełniających na okres do końca kadencji Zebrania Delegatów.
 3. Mandat Delegata wygasa:
  1. z chwilą upływu kadencji Zebrania Delegatów,
  2. w razie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. w razie zrzeczenia się mandatu,
  4. w razie odwołania Delegata przed upływem kadencji przez Zebranie Grupy Członkowskiej.
 4. Zebranie Delegatów odbywa się co najmniej raz w roku.
 5. Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd
  1. z inicjatywy własnej,
  2. z inicjatywy Rady Stowarzyszenia,
  3. na wniosek jednej trzeciej członków rzeczywistych Stowarzyszenia,
  4. na wniosek zebrania Grupy Członkowskiej,
  5. na wniosek jednej trzeciej delegatów, nie później niż w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia takiej inicjatywy lub wniosku.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Delegatów, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie Radę Stowarzyszenia oraz wszystkich członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 7. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Członków należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i członków Rady Stowarzyszenia,
  2. ustalanie planów i kierunków działania Stowarzyszenia,
  3. ocena działalności Stowarzyszenia, Zarządu i Rady Stowarzyszenia,
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Stowarzyszenia,
  5. zmiana Statutu,
  6. ustalanie budżetu Stowarzyszenia, oraz wysokości składek członkowskich,
  7. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  8. wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie środków trwałych Stowarzyszenia,
  9. likwidacja Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie sprawy, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia.
 8. Zebranie Delegatów jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Delegatów. Obecność co najmniej połowy Delegatów wymagana jest dla ważności uchwał w sprawach, dla których ustawa lub Statut wprowadzają wymóg kwalifikowanej większości głosów.
 9. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. Większość kwalifikowana 2/3 głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał o:
  • nadaniu i pozbawieniu tytułu honorowego członka Stowarzyszenia,
  • odwołaniu członka Zarządu lub członka Rady Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
  • zmianie Statutu,
  • likwidacji Stowarzyszenia.
 10. W wyjątkowych sytuacjach uchwały Zebrania Delegatów, z wyjątkiem spraw wymienionych w punkcie 9, mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Uchwały w tej procedurze uważa się za podjęte, jeśli uzyskają większość głosów “za” ogólnej liczby Delegatów.

§ 8. RADA STOWARZYSZENIA

 1. Rada Stowarzyszenia liczy od 3 do 5 członków wybieranych spośród członków rzeczywistych przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów, w głosowaniu tajnym na okres dwóch lat. Przewodniczącym Rady zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów. Rada ma prawo do uzupełnienia swojego składu w przypadku ustąpienia członka w czasie trwania kadencji, poprzez powołanie w drodze uchwały, na miejsca członka ustępującego, innej osoby spośród członków rzeczywistych Stowarzyszenia, z tym, że tak wybrany członek Rady będzie przedstawiony do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków na jego najbliższym posiedzeniu.
 2. Do kompetencji Rady należy:
  • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  • udzielanie informacji Walnemu Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów o stanie finansowym oraz działalności Stowarzyszenia;
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi i materialnymi Stowarzyszenia;
  • rozpatrywanie skarg i zarzutów dotyczących działalności finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia.
 3. Do ważności uchwał Rady konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.
 4. Członkowie Rady mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu.
 5. Do członków Rady, przepisy § 6 punkt 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 9. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 1. Zarząd Stowarzyszenia liczy 3 do 5 osób. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów w dwóch odrębnych głosowaniach tajnych, spośród rzeczywistych członków Stowarzyszenia na okres dwóch lat. Członek Zarządu ustępujący w czasie kadencji będzie niezwłocznie zastąpiony przez osobę wskazaną przez Radę Stowarzyszenia, z tym, że tak wybrany członek Zarządu będzie przedstawiony do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków na jego najbliższym posiedzeniu.
 2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, a w szczególności:
  • zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;
  • opracowywanie planów bieżącego działania Stowarzyszenia;
  • przygotowywanie propozycji budżetu Stowarzyszenia;
  • kontrola opłacania składek członkowskich;
  • przyjmowanie członków rzeczywistych i wspierających.
 3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, z zastrzeżeniem analogicznej możliwości, o której mowa w $ 6 punkt 7 i 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów przeważa głos Prezesa. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.
 4. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu działających łącznie. Dotyczy to również zaciągania zobowiązań majątkowych.

§ 10. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

 1. Podziału członków rzeczywistych na grupy członkowskie dokonuje Zarząd, przyjmując za podstawę kryterium alfabetyczne, z tym że pierwszy podział na grupy członkowskie, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 dokonany zostanie przez Walne Zebranie Członków.
 2. Każdy członek rzeczywisty Stowarzyszenia uczestniczy w zebraniu tylko jednej grupy członkowskiej.
 3. Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy:
  • wybieranie i odwoływanie Delegatów na Zebranie Delegatów członków stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie spraw, które maja być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Delegatów i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach,
  • rozpatrywanie okresowych sprawozdań Zarządu i Rady Stowarzyszenia,
  • wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach Stowarzyszenia.
 4. Delegat wybrany przez Grupę Członkowską może być przez tę grupę odwołany przed upływem kadencji, w szczególności gdy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W takim przypadku oraz w razie ustąpienia Delegata, albo wygaśnięcia jego mandatu na skutek ustania członkostwa, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru nowego Delegata na okres do końca kadencji jego poprzednika.
 5. Liczbę Delegatów wybieranych przez każde Zebranie Grupy Członkowskiej określa Zarząd.
 6. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku.
 7. Zarząd jest zobowiązany zwołać Zebranie Grupy Członkowskiej w każdym czasie, także na żądanie co najmniej połowy członków danej Grupy Członkowskiej, wyrażone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 8. Tryb zwoływania i obradowania Zebrań Grup Członkowskich określa regulamin, uchwalony prze Zebranie Delegatów.

§ 11. MAJĄTEK I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 12. ZMIANY STATUTU

 1. Zmiany do Statutu Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków wg zasad określonych w § 6 p. 6, lub Zebanie Delegetów wg zasad określonych w § 7 p. 9.

§ 13. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów, albo w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stowarzyszenie używa emblematu, proporca oraz okrągłej pieczęci zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy “Prawa o stowarzyszeniach”.